ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลแม่สะเรียง

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลแม่สะเรียง

 

8

9

10

 

 

 

เครือข่ายสถานบริการสุขภาพแม่สะเรียง

ประกอบด้วย

สถานบริการหลัก : โรงพยาบาลแม่สะเรียง 

เครือข่ายสถานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 11 แห่ง

11

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

 

ปิรามิดประชากร

รวม  47,666 คน แบ่งเป็น

ชาย =    23,926  หญิง = 23,740

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายสถานบริการสุขภาพแม่สะเรียง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง

ตำแหน่ง จำนวน (คน)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
      - สาธารณสุขอำเภอ (ข้าราชการ) 1
     - นักวิชาการสาธารณสุข (ข้าราชการ)                      5
     - นักวิชาการการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) 1
     - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ข้าราชการ) 1
     - นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราว)                      1
รวม 9
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

     - นักวิชาการสาธารณสุข

                ข้าราชการ

                ลูกจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาล                                                                       

10

2

     - พยาบาลวิชาชีพ (ข้าราชการ)  

     - พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาล)                                                                          

11

2

     - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

                ข้าราชการ 

                ลูกจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาล                     

17

2

     - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

                ข้าราชการ                                         

                ลูกจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาล                    

2

1

     - พนักงานสุขภาพชุมชน (ลูกจ้างประจำ)                 

     - แพทย์แผนไทย (ลูกจ้าง)                                  

1

1

รวม 49

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ทั้งอำเภอ)

1,015

 

 

 

 

17

ประวัติโรงพยาบาลแม่สะเรียง

       โรงพยาบาลแม่สะเรียงได้เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2477 เรียกในสมัยนั้นว่า "สุขศาลา” ตั้งอยู่ที่ ถนนวัยศึกษา มีห้องพักเจ้าหน้าที่อยู่ในอาคารประมาณปี พ.ศ. 2488 ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 มีนายแพทย์ประจำ      

       ในปี พ.ศ. 2504 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ทำการก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ใหม่ ซึ่งบริการรับผู้ป่วยได้ประมาณ 10 เตียง และมีบ้านพักแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 หลัง และภายหลังได้รับจัดสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 หลังต่อมาได้ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย

          ปี พ.ศ. 2518 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ มีแพทย์ประจำ 2 คน

       ปี พ.ศ. 2522 ได้ทำการย้ายที่ตั้งมาอยู่บริเวณ เลขที่ 74 หมู่ที่ 1  ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 1563 แปลนสถานีอนามัยชั้น 1 และตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง เลขที่ 2022 บนพื้นทั้งหมด 8 ไร่ 34 ตารางวา

          ปี พ.ศ. 2526 ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลอีก 24 ไร่  ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในปัจจุบัน

          ปี พ.ศ. 2534 ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยการแปรญัตติให้ขยายและยกฐานะเป็น

โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 

              ปี พ.ศ. 2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ขยายและยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  90 เตียง และมีขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยได้ถึง 120 เตียง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (ปี 2540 - 2544) โรงพยาบาลแม่สะเรียงได้รับการพิจารณาให้มีการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่

 

 

 

 

18    19    21

 

 

 

 

รายนามแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

และรายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง

1. นายแพทย์สุวิทย์ พันธมุข ปี พ.ศ. 2489               สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
2. นายแพทย์สมพงษ์     จิตการุณ              ปี พ.ศ. 2503              สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
3.  นายแพทย์จิตถวัลย์ ณ ลำพูน ปี พ.ศ. 2506               สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
4. นายแพทย์สุรพล เหล่าเจริญ         ปี พ.ศ. 2509              สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
5. นายแพทย์มานิตย์     ประพันธ์ศิลป์    ปี พ.ศ. 2512                สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
6. นายแพทย์ชัยวัฒน์    ศิริพงษ์               ปี พ.ศ. 2515               สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
7. นายแพทย์ชัชวาล     ศิรินิรันดร์           ปี พ.ศ. 2518 - 2521      สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
8. นายแพทย์วิทยุค นามศิริพงศ์พันธ์ ปี พ.ศ. 2522 - 2523      โรงพยาบาล 30 เตียง
9. นายแพทย์บุญชัย      สมบูรณ์สุข         ปี พ.ศ. 2524 - 2526      โรงพยาบาล 30 เตียง
10. นายแพทย์สุเทพ      วัชรปิยานันท์      ปี พ.ศ. 2527 - 2529      โรงพยาบาล 30 เตียง
11. นายแพทย์สมชาย โรจนรัตนางกูร   ปี พ.ศ. 2530 - 2534      โรงพยาบาล 30 เตียง
12. นายแพทย์สมเกียรติ อัครศรีประไพ   ปี พ.ศ. 2534 - 2535      โรงพยาบาล 30 เตียง
13. นายแพทย์ธำรง       หาญวงศ์              ปี พ.ศ. 2535 - 2542      โรงพยาบาล 90 เตียง
14. นายแพทย์ณรงค์     เห็นประเสริฐแท้  ปี พ.ศ. 2542 - 2546     โรงพยาบาล 90 เตียง
15. นายแพทย์สุเมธ      องค์วรรณดี ปี พ.ศ. 2546 - 2548    โรงพยาบาล 90 เตียง
16. นายแพทย์เติมชัย    เต็มยิ่งยง ปี พ.ศ. 2548 - 2555 โรงพยาบาล 90 เตียง
17. นายแพทย์วรัญญู    จำนงประสาทพร ปี พ.ศ. 2555 - 2559 โรงพยาบาล 90 เตียง 
18. นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ปี พ.ศ. 2559 - โรงพยาบาล 90 เตียง

 

 

20

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ : โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ประกอบด้วย      
1.  ข้าราชการ                     จำนวน   143 คน
2.  พนักงานราชการ          จำนวน   9 คน
3.  ลูกจ้างประจำ จำนวน   9 คน
4.  พนักงานกระทรวง               จำนวน   124 คน
5.  อื่นๆ (ลจ.ชั่วคราว / จ้างเหมา / รายวัน) 71
                                                          รวม 356 คน

โดยจำแนกเป็น

     
1.  แพทย์ประจำ                 จำนวน   14 คน
     - แพทย์ทั่วไป จำนวน   3 คน
     - แพทย์เฉพาะทาง จำนวน   11 คน
2.  ทันตแพทย์                       จำนวน   6 คน
3.  เภสัชกร                                    จำนวน   7 คน
4. นักวิชาการ / จพ.การเงินและบัญชี จำนวน   8 คน
5. จพ.ธุรการ จำนวน   12 คน
6.  นักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน   8 คน
7.  นักเทคนิคการแพทย์              จำนวน   5 คน
8.  จพ.สาธารณสุข   จำนวน   2 คน
9.  จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน   3 คน
10.  จพ.เภสัชกรรม                  จำนวน   7 คน
11.  นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีการแพทย์            จำนวน   2 คน
12.  จพ.ทันตสาธารณสุข จำนวน   1 คน
13.  เจ้าพนักงานเวชสถิติ                 จำนวน   2 คน
14.  เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน   1 คน
15. โภชนากร จำนวน   1 คน
16. นักโภชนาการ จำนวน 1 คน
17. นักกายภาพบำบัด จำนวน   2 คน
18. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 คน
19. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน   101 คน
20. พยาบาลเทคนิค จำนวน   3 คน
21. นักจิตวิทยา จำนวน 1 คน
22. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 0 คน
23. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน
24. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 คน
25. อื่นๆ จำนวน 111 คน